Защита на лични данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

във връзка с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

от 27 април 2016 година


„СПРЕЙ КЪМПАНИ" ЕООД високо цени защитата на личните данни на контрагентите и персонала си. Настоящата информация е създадена с цел известяване как се обработват Вашите лични данни. Молим Ви да отделите нужното време за да се запознаете с политиката за поверителност, която е достъпна за Вас във всеки един момент в долната част на всяка една наша страница - „защита на личните данни“.

Ако след прочитането на информацията за Вас остават неизяснени въпроси, не се колебайте да се свържете с нас!

В случай, че не сте съгласни с някое от условията, съдържащи се в политиката за защита на личните данни, Вие имате правото да НЕ ползвате нашия уебсайт и да НЕ предоставяте личните си данни.


Администратор на личните данни 

„СПРЕЙ КЪМПАНИ" ЕООД с адрес: гр.Стара Загора, ж.к."Железник", ул.Загорка, бл.25, вх.А, ет.2, ап.53, електронна поща: spray.company@abv.bg, моб.тел.: 0876169358 („Администратор на личните данни“) обработва лични данни на физически лица („субекти на данни“) в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) (GDPR), Закона за защита на личните данни и Политиката на дружеството за защита на личните данни. 

Съгласно Общия регламент, лични данни е всяка информация, която се отнася до физическо лице и чрез която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано. Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.


Политика за поверителност

Този уебсайт се притежава и управлява от „СПРЕЙ КЪМПАНИ" ЕООД. Настоящата Политика за поверителност определя вида информация, която събираме, това, за което я използваме и правата, които имате във връзка с тази информация. Използвайки този уебсайт, Вие следва да отбележите, че сте съгласен с Общите условия и с Политиката за поверителност.

Тази политика за поверителност се отнася единствено за информация, която се събира чрез този сайт и не се отнася за информация, събирана чрез каквито и да е други източници.

Достъпът и използването на този уебсайт и неговото съдържание („Сайтът”) от Ваша страна подлежи на спазването на условията на тази Политика за поверителност („Политика за поверителност”), Условията за ползване на Сайта и всички приложими Закони. При осъществяване на достъп и при използването на този сайт, Вие приемате и се съгласявате с това като целта, за която ще бъдат събирани и обработвани Вашите лични данни е единствено и само за изпълнение на заявки, предоставяне на индивидуални ценови предложения, водене на търговска кореспонденция, както и с цел подобряване на функционалността на нашия Сайт, а средствата чрез които ще се осъществяват контактите с Вас  са имейл и/или телефон.


Информация, която събираме

Ние събираме, обработваме и поддържаме лична информация за Вас, което включва (но не се ограничава с) Вашето име, адрес, имейл адрес и номер на телефон и факс („Лични данни"). Ние получаваме Вашата лична информация от следните източници:

Ако доброволно ни предоставите информация, чрез попълване на форми на някоя от страниците на Сайта, включително чрез създаване на акаунт, поръчка на стоки, записване в e-mail бюлетин, изпращане на запитване през формата за контакт и други.

Вашият браузър взаимодейства с нас при посещението Ви на този Сайт. Получената информация може да се обработва и използва от нас с помощта на аналитични инструменти, като например Google Analytics.

Публични регистри.

„СПРЕЙ КЪМПАНИ" ЕООД не изискваме от вас да се регистрирате или да предоставяте лична информация за да видите нашия Сайт или за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му.

При дадено изрично съгласие от Ваша страна, Вие може да получавате търговски съобщения за промоционални оферти, отстъпки, състезания, както и информация за наши продукти и услуги по електронна поща или чрез други електронни средства или устройства.

Вие имате право, във всеки момент и без заплащане, да осъществявате достъп, да коригирате Вашите лични данни, съхранявани от нас, както и да подавате възражения във връзка с това. Вие можете по всяко време да оттеглите Вашето съгласие, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие, преди то да бъде оттеглено,  или да промените вашия избор, чрез електронно съобщение на e-mail: spray.company@abv.bg. 


Как използваме и споделяме Вашата информация

Информацията, която събираме, можем да използваме за осъществяване на контакт с Вас за да отговорим на Ваше запитване или да изпълним Ваша заявка. Ако сте дали съгласие за получаване на рекламни съобщения можем да използваме предоставената от Вас информация за да се свързваме с Вас, за да получим мнения за нашите продукти, услуги или уебсайтове, с цел да усъвършенстваме нашия Сайт, продуктите и услугите, както и да предоставяме съдържание, персонално съобразено с Вашите интереси.

Ние не продаваме и не разкриваме по никакъв друг начин лична информация за посетителите на нашия уебсайт. Ние не споделяме вашите лични идентификационни данни с трети страни, които не са наши филиали, за техни собствени маркетингови цели, без Вашето съгласие.


Получатели, на които могат да бъдат разкрити личните данни са:

Потребителите, за които се отнасят данните.

На лица, ако е предвидено в нормативен акт.

На лица ангажирани от нас за изпълняване на поръчки свързани с обслужването на клиенти и/или обработващи лични данни в това число, но не само:

  1. предоставящи счетоводни услуги
  2. партньори в пазарната платформа на SPRAY.COMPANY;
  3. доставчици на куриерски услуги;
  4. доставчици на платежни/ банкови услуги;
  5. застрахователни компании;
  6. доставчици на ИТ услуги
  7. осъществаващи информационно поддържане на IT системите на дружеството;
  8. други компании, с които можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги.


Права на потребителите и ред за упражняването им

Вие имате право на:

Достъп до отнасящите се за Вас данни - чрез електронно съобщение на e -mail: spray.company@abv.bg

Коригиране на личните Ви данни - чрез електронно съобщение на e-mail: spray.company@abv.bg

Изтриване - правото „да бъдеш забравен“ - чрез електронно съобщение на e-mail: spray.company@abv.bg

Ограничаване на обработването - чрез електронно съобщение на e-mail: spray.company@abv.bg

Уведомяване за нарушения на сигурността на личните Ви данни - чрез осъществяване на контакт от наша страна по посочен от Вас телефон и/или имейл. 

Защита по административен и съдебен ред - чрез подаване на жалба до надзорен орган, срещу надзорен орган, срещу администратор на лични данни или обработващ лични данни. 

Обезщетение за претърпени вреди - по съдебен ред

Оттегляне на съгласието по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието, което е дадено преди то да бъде оттеглено - чрез електронно съобщение на e-mail: spray.company@abv.bg


Срок на съхранение на личните данни

Личните данни, съдържащи се в счетоводни документи, се съхраняват в сроковете по чл. 12 от Закона за счетоводството. Всички останали лични данни, се заличават в срок до 1 месец след оттеглянето на съгласието Ви за обработването им, отправено надлежно по описания по-горе начин, респ.след изпълнението на целта за която са били събрани.    


Как защитаваме вашите данни

Сигурността на Вашите лични данни е важна за нас. Ние поддържаме административни, технически и физически средства за защита от неоторизирана употреба, разкриване, изменяне или унищожаване на личната информация, която събираме на този Сайт. До максимално разрешената по Закон степен, ние отхвърляме всякаква отговорност по отношение на всякакви щети, които бихте могли да понесете в резултат на каквито и да е загуби, неоторизиран достъп, злоупотреба или изменение на каквато и да е информация, подадена от Вас на нашия Сайт.


Дефиниции  

„Лични данни“ - всяка информация, свързана с идентифицирано  физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

„Администратор на лични данни“ - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

„Обработващ лични данни“ - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

„Получател“ -  физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните, съобразно целите на обработването. 

„Съгласие на субекта на данните“ - всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;


Актуализации на тази Политика за поверителност

Моля, имайте предвид, че имаме право по всяко време да актуализираме, изменяме и допълваме информацията на този Сайт и/или Политика за поверителност без уведомление. Вие трябва редовно да преглеждате тази Политика за поверителност за наличието на евентуални промени. Всички промени влизат в сила незабавно, в момента на публикуването на ревизираната Политика за поверителност на този Сайт. С продължаване на използването на този Сайт, Вие се съгласявате с всички промени, а с предоставянето на непрекъснат достъп до този Сайт, ние Ви уведомяваме за приемането от наша страна на Вашето съгласие с такива промени.