Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия на ''СПРЕЙ КЪМПАНИ" ЕООД за покупко-продажба през интернет магазин  spray.company

Предоставяне на информация

Настоящите Общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през интернет магазин, собственост на ''СПРЕЙ КЪМПАНИ" ЕООД (наричан по-долу "е-магазина"). Тези Общи условия представляват договор за покупко-продажба между „СПРЕЙ КЪМПАНИ" ЕООД и Клиента. ''СПРЕЙ КЪМПАНИ" ЕООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през е-магазина стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през е-магазина стоки само след изразяване на съгласие с Политиката за поверителност и настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

''СПРЕЙ КЪМПАНИ" ЕООД - гр. Стара Загора е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 206462656,, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ж.к."Железник", ул.''Загорка'', бл.25, вх.А, ет.2, ап.53, предоставящо стоки и услуги онлайн посредством е-магазина spray.company.

Дефиниции Общи положения

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение: ''СПРЕЙ КЪМПАНИ" ЕООД е дружество, предоставящо стоки и услуги онлайн посредством е-магазина spray.company.

Под „стоки/артикули", предоставяни през е-магазина" се разбират описаните в категориите на е-магазина стоки/артикули.

Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики, изображение и продажна цена. ''СПРЕЙ КЪМПАНИ" ЕООД не носи отговорност, в случай, че посочената от производителя информация за характеристиките на стоката/ите е невярна или неточна.

Под „Производител" се разбира всяко лице, което по занятие произвежда предлаганите през е-магазина стоки/артикули и с чието име/фирма, производствен или друг отличителен знак е обозначена стоката, нейната опаковка или търговската документация за стоката.

Под „Клиент" се разбира физическо или юридическо лице, което е регистрирало клиентски профил и/или е направило поръчка в е-магазина и се е съгласило с настоящите Общи условия. С подаване на поръчка/заявка, Клиентът-физическо лице декларира и потвърждава, че има навършени 18 (осемнадесет) години. Е-магазинът си запазва правото да откаже поръчка при съмнения за навършени 18 години от Клиента.

Под „Клиентски профил" се разбира информация за Клиентa (име, фамилия/търговска фирма, адрес (град, област), пощенски код, телефон, е-mail адрес, ЕИК/Идентификационен номер, ИН по ЗДДС, МОЛ и др.), предоставена от последния при попълването на регистрационен формуляр и съхранявана от е-магазина за целите, посочени в настоящите общи условия.

Под „Продажна цена" се разбира цена на бройка или за определено количество стока, включваща ДДС, без включени разходи за доставка на стоката, освен когато е изрично упоменато.

Покупко-продажба през е-магазина на ''СПРЕЙ КЪМПАНИ" ЕООД

Публикуването на основните характеристики на стоката и на продажната й цена в е-магазина по съществото си представлява публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях.

Е-магазинът не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, е-магазинът, в рамките на 5 (пет) работни дни след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента - посредством обаждане по телефон на посочения в регистрационния формуляр телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес - за изчерпването на стоката и за възможността да промени поръчката по свое желание. В случай, че е направено плащане и Клиентът не желае да промени поръчката си, заплатената сума за поръчания/те артикул/и ще му бъде възстановена в рамките на 15 работни дни след получаване на обратна връзка от Клиента.

Поръчки/заявки за покупка

За да получи право да извършва валидни поръчки/заявки за закупуване на предлаганите през е-магазина стоки, Клиентът е необходимо да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма) и да изрази/заяви съгласието си с Общите условия за използване на е-магазина и/или да направи поръчка (чрез попълване на електронна форма) и да изрази/заяви съгласието си с Общите условия за покупко-продажба през е-магазина, както следва:

Регистрационна информация – Клиентът предоставя на е-магазина следната информация: за физическите лица - име, фамилия, адрес, телефон, е-mail адрес; за юридически лица – търговска фирма, телефон, е-mail адрес, адрес, Идентификационен номер/ЕИК, Ин по ЗДДС, МОЛ. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационния формуляр са истински, пълни и точни и при промяна на последните ще уведоми е-магазина да ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни и/или неактуални данни, е-магазинът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Съгласие с Общите условия - чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия за покупко-продажба през е-магазина" и натискане на бутона „Продължи", Клиентът извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

Е-магазинът незабавно потвърждава получаването на поръчката като изпраща съобщение до електронната поща на Клиента, което съдържа информация за поръчката (цена на поръчката с включен ДДС, начин на плащане, начин на доставка и цена на доставката с включен ДДС), данни на е-магазина и текста (електронна препратка към текста) на настоящите Общи условия.

Всяка заявка за покупка от Клиента през Е-магазина, въз основа на тези Общи условия, се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Процедура по подаване на поръчка/заявка за покупка

Поръчка/заявка за покупка се подава от Клиента като последният извърши последователно следните действия:

1. Клиентът, след като попадне на уеб страниците свързани със spray.company, има възможност да избира продукти и да ги добавя във виртуална „Количка" с натискането на бутон „Купи";

2. При натискане на бутон „Количка", той получава достъп до „Количка" - таблица, в която той може да регулира броя на поръчаните артикули;

3. В „Количката" Клиентът определя количеството на стоките и продължава към попълване на личните данни за покупката чрез натискане на виртуален бутон „Продължи";

4. Клиентът, попълва лични данни за поръчката - име, фамилия, е-mail, град, адрес, телефон, начин на плащане. Ако желае фактура, попълва търговска фирма, ЕИК, ИН по ЗДДС, МОЛ, адрес за фактура;

5. При натискане на бутон „Продължи", Клиентът преминава на следващата стъпка, където избира начин на доставка и трябва да се съгласи с Общите условия за покупко-продажба през е-магазина;

6. При натискане на бутон „Продължи", Клиентът преминава на следващата стъпка, където избира начин на плащане на своята поръчка;

7. При натискане на бутон „Потвърждавам поръчката", заявката за покупка на стока през е-магазина се счита за извършена;

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за е-магазина не възниква задължение за нейното изпълнение.

Приемане на поръчката/заявката

Заявката за покупка се приема от е-магазина чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: номер и дата на поръчката, начин на плащане, информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, начин, адрес и срок на доставка, данни и адрес на кореспонденция на ''СПРЕЙ КЪМПАНИ" ЕООД , както и текста (електронна препратка към текста) на настоящите Общи условия.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента.

Цени и начини на плащане

Всички цени на стоки в е-магазина са в български левове, с включен ДДС. Цените са за единично количество и не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато.

Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:

а) Плащане при доставка (наложен платеж) - в брой от  Клиента или от трето лице от името на Клиента : при получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера­

Срокът на доставка започва да тече от датата на постъпване на сумата по сметката на ''СПРЕЙ КЪМПАНИ" ЕООД.

С избора на начин на плащане, предвиден в буква б) по-горе, Клиентът - потребител по Закона за защита на потребителите, изявява съгласие за извършване на авансово плащане на стоките по смисъла на чл. 53, ал.1 от Закона.

ВАЖНО: При евентуална промяна на цената на поръчаните стоки в периода между Заявката и Доставката Клиента заплаща стоката на цената, на която я е поръчал.

Доставка

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок от 1 (един) до 3 (три) работни дни (само за налични артикули), в зависимост от населеното място  на територията на Република България  и от 7 (седем) до 30 (тридесет) работни дни на територията на Европа.

Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

Предаване на стоката

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, е-магазинът се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Рекламация

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

- доставената стока явно не съответства на поръчаната от него за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

- при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;

След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.

В изброените случаи, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до е-магазина.

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през е-магазина, като върне стоката в срок от 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до Е-магазина и да върне стоката с ненарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички съпътстващи я документи, включително, но не само инструкции за ползване, декларация за съответствие, гаранционна карта и др., без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната и поставена от производителя опаковка, включително, но не само с поставените от производителя полистиролни или други защитни елементи, защитни фолиа маркировки и т.н., като разходите за доставка са за сметка на Клиента.

Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес:

''СПРЕЙ КЪМПАНИ" ЕООД -  гр. Стара Загора, ж.к."Железник", ул. ''Загорка'', бл.25, вх.А, ет.2, ап.53, на следния  е-mail адрес:  spray.company@abv.bg

Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й. Е-магазинът е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 15 работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.

''СПРЕЙ КЪМПАНИ" ЕООД полага грижа информацията в е-магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

Клиентът е длъжен да обезщети ''СПРЕЙ КЪМПАНИ" ЕООД за всички вреди, разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили във връзка с виновно неизпълнение на задълженията му по настоящите общи условия. Клиентът е длъжен да обезщети ''СПРЕЙ КЪМПАНИ" ЕООД  и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

Защита на личните данни

 

''СПРЕЙ КЪМПАНИ" ЕООД  предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Предоставяне на лични данни е възможно единствено и само в съответствие с Политиката на поверителност на дружеството, достъпна за Клиента във всеки един момент в долната част на всяка една страница - „защита на личните данни“.

В Политиката за поверителност на Дружеството е посочено какви лични данни се събират от оператора на уеб сайта; целите за обработването на личните данни; получателите, на които могат да бъдат разкрити данните и др.

С приемането на Политиката за поверителност и Общите условия, Клиента се съгласява да бъдат използвани личните му данни за осъществяване на сделката.

Изменения и достъп

''СПРЕЙ КЪМПАНИ" ЕООД  си запазва правото да променя по всяко време настоящите общи условия като своевременно публикува тези промени в сайта си spray.company@abv.bg заедно със съобщение за промените.

При промени в настоящите общи условия Клиентът може да заяви, че отхвърля промените като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на адрес:

''СПРЕЙ КЪМПАНИ" ЕООД , гр. Стара Загора, ж.к."Железник", ул.''Загорка'', бл.25, вх.А, ет.2, ап.53.

С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и „СПРЕЙ КЪМПАНИ" ЕООД , възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока.

 

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.